Rezerwat „Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”

Rezerwat o powierzchni 4258,79 ha, utworzony został w 1970 r, (MP nr.2 poz. 21) w celu zachowania stanowisk bobra. Rezerwat obejmuje rzekę Pasłęka wraz z przylegającymi gruntami od źródeł rzeki do granic miasta Braniewo, wraz z trzema przepływającymi jeziorami: Sarąg, Łęguty i Isąg, zaporowym Jeziorem Pierzchal­skim oraz dolnymi odcinkami dopływów: Marąg, Drwęca Warmińska i Wałsza.

Bobry były niegdyś na Pojezierzu Mazurskim stałym składnikiem fauny. Jeszcze w XVIII w. należały na tych terenach do zwierząt pospolitych. Należały do zwierząt łownych. Były przedmiotem handlu za ogon bobra płacono 2 dukaty. Nastąpiła ich prawie całkowita zagłada. Generalnie uważa się, że zwierzęta te na Warmii i Mazurach zostały wytępione na początku XIX stulecia.

Ponownie bobry pojawiły się tu w wyniku świadomej działalności człowieka. W 1928 r., zakupione od niemieckiego emigranta z Kanady, 6 par bobrów kanadyjskich dały początek hodowli koło Markowa. Z fermy tej (podczas powodzi w 1932 r.) zwierzęta wydostały się na wolność, tworząc nad Pasłęką lokalne populacje. Ponadto podczas II wojny światowej Niemcy osiedlili nad Pasłęką bobry europejskie przywiezione podbitych terenów ZSRR .

W 1961 r. nad Pasłęką wypuszczono 4 bobry europejskie, pochodzące ze zlikwidowanego rezerwatu w Oliwie. Obecnie w województwie warmińsko – mazurskim na terenie dorzecza Pasłęki żyje ok. 70 rodzin bobrów.

Wartości przyrodniczej opisywanego rezerwatu na Pasłęce nie stanowią tylko bobry. Ten, mający ponad 200 km. długości rezerwat jest bardzo interesujący i zróżnicowany pod względem krajobrazowym. Zawiera dzikie, przełomowe odcinki rzeki, ponadto odcinki nizinne, gdzie rzeka leniwie płynie między łąkami i torfowiskami, oraz piękne, chro­nione przed nadmierną presją turystyczną jeziora.

Oprócz bobrów w rezerwacie występuje: wydra, norka amerykańska, zimorodek, pluszcz, spotkać tu też można bielika, orlika krzykliwego, żurawia, tracza nurogęś, sarnę, dzika, jelenia i inne. Ponadto w bystrych wodach Pasłęki żyje bogata ichtiofauna; w górnej części dorzecza Pasłęki stwierdzono występowanie 24 gatunków ryb.

Podobnie jak fauna, również szata roślinna rezerwatu, z uwagi na wielką jego rozległość i różnorodność siedliskową, jest bardzo zróżnicowana i bogata. Generalnie można stwierdzić, że lasy nadrzeczne rejonu południowego zajmują siedliska borowe z przewagą sosny pospolitej, z licznym udziałem dębu szypułkowego, graba zwczajnego, brzozy brodawkowatej i buka zwyczajnego. Natomiast rejon północny, oddzielony od poprzedniego terenami łąkowymi, zajmujący żyźniejsze obszary, pokrywają piękne lasy liściaste typu grądowego, w których dominują okazałe dęby szypułkowe i buki zwyczajne ze znaczną domieszką lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, a w sąsiedztwie wód olchy czarnej, jesiona wyniosłego i wiązów: górskiego, szypółkowego Ulmus laevis oraz pospolitego. W runie rezerwatu występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, kilka gatunków storczyków i inne.

 

Opracowano na podstawie artykułu Pana Zbigniewa Kędziora – Klub Turystyczny PTTK „Figa”

źródło artykułu: http://www.ktp-figa.net/artykuly/008.html